Betrokkenheid
van ouders
en leerlingen

ouderbetrokkenheid

Ouders zien wij graag in de school. Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school waar hun kinderen leren, groeien en ontwikkelen. We zien ouders als educatieve partners. Op school hebben we een actieve oudervereniging, een Medezeggenschapsraad en een leerlingenraad.

OUDERVERENIGING

Op basisschool Op Dreef hebben we een actieve oudervereniging. Enthousiaste ouders ondersteunen de school bij verschillende activiteiten en festiviteiten. Samen met de leerkrachten organiseren zij activiteiten en helpen bij de uitvoering ervan. Ook helpt de oudervereniging bij de aankleding van de school.

COMMUNICATIEPLATFORM

Voor de communicatie met ouders wordt gebruik gemaakt van een ouderportaal, waarbij ouders, leerkrachten en pedagogisch medewerkers op een veilige en makkelijke manier met elkaar kunnen communiceren. Relevante informatie over uw kind, aan- en afmelden van opvangdagen voor de kinderopvang, ziekmeldingen en verlofaanvragen kunnen snel en eenvoudig via het ouderportaal doorgegeven worden. Ook kunnen ouders in het ouderportaal documenten en formulieren van hun kind inzien en worden foto’s, nieuwsbrieven en berichten gedeeld.

Voor de school wordt gebruik gemaakt van het ouderportaal Social Schools en voor de kinderopvang van ouderportaal Konnekt. Voor de toekomst is de wens om dit te integreren naar één ouderportaal.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Basisschool Op Dreef heeft een medezeggenschapsraad die bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders.
De medezeggenschapsraad komt een aantal keren in het schooljaar bij elkaar om te overleggen over het beleid van onze school. We vinden de betrokkenheid van ouders in de medezeggenschapsraad erg belangrijk. Samen bespreken we het beleid van de school en gaan we in dialoog over wat goed gaat en wat beter kan.

OUDERCOMMISSIE KINDEROPVANG

Ouders worden vertegenwoordigd in de oudercommissie, die advies – en instemmingsrecht heeft op bepaalde beleidsgebieden zoals het pedagogisch beleid. De inbreng van ouders vinden we erg belangrijk omdat we willen aansluiten bij de wensen van ouders.

Hierdoor zorgen we ervoor dat ons aanbod aansluit bij wat ouders belangrijk vinden voor hun kind én dat ze met een gerust hart hun kinderen aan ons kunnen toevertrouwen als zij elders aan het werk of aan de studie zijn.

LEERLINGENRAAD

Op onze school vinden we de mening van de leerlingen belangrijk. We praten graag met hen over allerlei zaken die hen bezighouden,  bijvoorbeeld in het kindgesprek en in de leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit groep 6 tot en met 8. Belangrijkste doelen zijn de betrokkenheid van de leerlingen bij de school vergroten, de leerlingen spelenderwijs kennis laten maken met democratische beginselen en het bevorderen van actief burgerschap.